Dataskyddsbeskrivning

 

Register- och dataskyddsbeskrivning

Detta är SmartPipe Systems Oys integritets- och dataskyddspolicy i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679, “GDPR”) och tillämplig nationell lagstiftning (inklusive Finlands dataskyddslag 1050/2018). Upprättad den 1 april 2020.

 

1. Personuppgiftsansvarig

SmartPipe System Oy
Björnsgatan 1
01510 Vanda

 

2. Kontaktperson som ansvarar för registret

Marco Poulsen, tfn +358 400 604 401

 

3. Registrets namn

Försäljnings- och marknadsföringsregister för SmartPipe Systems Oy

 

4. Rättslig grund och syfte med behandlingen av personuppgifter

Uppgifter i försäljnings- och marknadsföringsregistret för SmartPipe Systems Oy används i syfte att marknadsföra SmartPipe Systems Oy:s produkter och händelser och för liknande aktiviteter, som för kundkommunikation, kundförvärv, insamling av kundrespons och för andra affärsmässiga behov. Uppgifterna kan användas för att utveckla företagets verksamhet, föra statistik och för att producera mer riktat innehåll i våra webbtjänster. Företaget kan anlita en samarbetspartner för att upprätthålla kund- och servicerelationen, vilket kan förutsätta att delar av registerdata överförs till samarbetspartners servrar på grund av tekniska krav. Uppgifter hanteras enbart för att upprätthålla företagets kundrelationer och för att förvärva kunder via tekniska gränssnitt. Företaget har rätt att publicera uppgifter i kundregistret i tabellform i antingen elektronisk eller skriftlig form såvida kunden inte har uttryckligen förbjudit detta. I detta fall syftar tabellform på t.ex. adressetiketter för att skicka direktreklam eller liknande. Kunden har rätt att förbjuda publicering av sina uppgifter genom att meddela detta till registrets kontaktperson.

 

5. Registrets datainnehåll

Försäljnings- och marknadsföringsregistret innehåller uppgifter som har att göra med den registrerades arbetsuppgifter eller position i företaget eller offentliga livet, samt andra uppgifter i anslutning till att sköta kundrelationen, som till exempel:

  • Personens för- och efternamn
  • Namnet på den organisation som personen representerar –
  • E-postadress
  • Postadress – Telefonnummer
  • Information om tidigare kundutskick och inbjudningar till händelser
  • Uppgifter som fåtts från offertförfrågan eller under kundmöten

 

6. Normala källor

Uppgifterna som sparas i försäljnings- och marknadsföringsregistret samlas i regel in från e-postmeddelanden som kunden skickat eller visitkort samt under telefonsamtal eller fysiska möten. Därtill kan uppgifter samlas in från övriga intressenter, som till exempel webbplatsens kontaktformulär eller liknande samt via SmartPipe Systems Oy:s verksamhetsstyrningssystem.

 

 7. Regelrätt överlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Kundernas personuppgifter hanteras enbart för att sköta ärenden som berör kundrelationer och de lämnas inte ut till en utomstående part utan kundens samtycke eller en rättslig grund.

Uppgifter överlämnas inte regelrätt till tredje parter.

Uppgifter kan publiceras till den del som man kommit överens om med kunden. Den registeransvarige överför inte uppgifter utanför EU eller EES.

 

8. Principer för skydd av registret

Registret hanteras omsorgsfullt och uppgifterna som hanteras med hjälp av informationssystem skyddas på ett lämpligt sätt. Uppgifterna samlas in i databaser som skyddas med brandväggar, lösenord och övriga tekniska åtgärder. Den registeransvarige säkerställer att de sparade uppgifterna och övriga uppgifter som är kritiska med avseende på användarrättigheterna till servrarna och personuppgifternas säkerhet hanteras konfidentiellt och enbart av sådana anställda som måste få hantera uppgifterna för att kunna sköta sina arbetsuppgifter.

 

9. Rätt till insyn och rätt att få uppgifter rättade

Varje registrerade person har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i registret och att begära att eventuella felaktiga uppgifter rättas eller bristfälliga uppgifter kompletteras. Om personen vill kontrollera uppgifterna som sparats om honom eller henne eller få dem rättade, ska han eller hon skicka en skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige ber den som lämnat begärandet att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).

 

10. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Den registrerade har rätt att begära att personuppgifter som gäller honom eller henne raderas från registret (“rätten att bli bortglömd”). Den registrerade har därtill de rättigheter som fastställs i EU:s allmänna dataskyddsförordning, som rättigheten att i vissa situationer begränsa behandlingen av personuppgifter. Begäranden ska skickas skriftligen till den registeransvarige. Den personuppgiftsansvarige ber den som lämnat begärandet att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige kommer att svara kunden inom den tidsfrist som fastställs i EU:s dataskyddsförordning (som regel inom en månad).